Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως (εφεξής «ΕΦΕΧ») σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό του.

Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης. Χρησιµοποιώντας τον ιστότοπο θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καµία επιφύλαξη τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, παρακαλούµε να εγκαταλείψετε άμεσα τον ιστότοπο και να µην κάνετε χρήση αυτού.

Το περιεχόµενο του ιστότοπου απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισµένα στοιχεία, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο, που επισκεφτήκατε τον ιστότοπο αυτό ή προσωπικά δεδομένα, που καταχωρίσατε στα αντίστοιχα πεδία (π.χ. εγγραφή στο newsletter κλπ.). Ο ΕΦΕΧ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου ή να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΦΕΧ και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμη εδώ.   

Cookies

Τα cookies είναι µικρά αρχεία, που αποστέλλονται μαζί με τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησή σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies που είναι διαθέσιμη εδώ

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα videos, οι φωτογραφίες, οι παρουσιάσεις, τα σχέδια, τα αρχεία και γενικότερα το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΦΕΧ και  προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, «φόρτωση», αναµετάδοση, ή διανομή οποιουδήποτε στοιχείου του ιστότοπου µε οποιοδήποτε μέσο.

Εικόνες προϊόντων ή υπηρεσιών, που τυχόν αναφέρονται στον ιστότοπο και φέρουν το εμπορικό σήμα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται αναλόγως. 

Περιορισμός Ευθύνης

 Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να υποκαταστήσει την εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή από επαγγελματίες υγείας. Οι πληροφορίες του ιστότοπου δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου να είναι διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες. Παρόλα αυτά ενδέχεται οι πληροφορίες αυτές να περιλαμβάνουν λάθη και ανακρίβειες και ο ΕΦΕΧ δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου θα παρέχεται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ανακρίβειες.

Ο ΕΦΕΧ σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόµενες ζηµίες, που σχετίζονται µε τις πληροφορίες του ιστότοπου ή που προέκυψαν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, την έλλειψη διαθεσιμότητας, την μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου καθώς και για τις συνέπειες οποιαδήποτε πράξης ή παράλειψης των χρηστών του, που έγιναν σαν αποτέλεσμα της χρήσης αυτής. Ο αποκλεισµός της ευθύνης του ΕΦΕΧ περιλαµβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν µετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης του παρόντος ιστότοπου, υποχρεούστε σε  αποζηµίωση του ΕΦΕΧ για κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, (συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών του συµβούλων), που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης.

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους κριθεί παράνοµος, άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Ο ΕΦΕΧ δύναται ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους χρήσης του ιστότοπου, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσµεύει τους χρήστες  του από τη στιγµή, που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν σε αυτόν. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων.

Ο παρόν ιστότοπος ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµος λόγω εργασιών αναβάθµισης ή τεχνικών προβληµάτων. Ο ΕΦΕΧ δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήµατα µη προσβασιµότητας σε αυτόν τον ιστότοπο ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΧ δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία του ιστότοπου εν όλω ή εν µέρει.

Σύνδεση µε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να παραπέμπει ή να παρέχει πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους. Ο ΕΦΕΧ  δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τη λειτουργία τέτοιων ιστότοπων.

Ο ΕΦΕΧ σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί, προωθεί, εγκρίνει, συστήνει, αποδέχεται ούτε δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο από το περιεχόμενο ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει ή με τους οποίους συνδέεται.

Εφαρµοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο του ιστότοπου θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο του ιστότοπου παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

ΕΦΕΧ

Ηφαίστου 2 & Αγίου Κωνσταντίνου, Μαρούσι, 15124

Ελλάδα

Ιστότοπος: https://mefrontizwkala.gr

Email: info@efex.gr

Αριθμός τηλέφωνου: 2106197560

Τελευταία Αναθεώρηση: 11 Μαρτίου 2022

Ο παρών ιστότοπος τηρείται από τον ΕΦΕΧ